X

Privātuma politika 

Šis Impressio (SIA “Impressio”) privātumu paziņojums (privātuma politika) apraksta, kā jūsu personiski identificējamā informācija tiks apkopota, izmantota un koplietota saistībā ar Impressio un Impressio.lv (vietne) un/vai tās izmantošanu un jebkādu saturu, funkcijām, pakalpojumiem vai citiem piedāvājumiem, ko Impressio var sniegt saistībā ar tiem, ieskaitot e-pasta paziņojumus, kurus Impressio var sūtīt saistībā ar pierakstīšanos jaunumiem. Šis privātuma paziņojums arī apraksta jūsu izvēles un tiesības attiecībā uz jūsu personas datu izmantošanu, piekļuvi tai un tās labošanu vai dzēšanu. Jums tiks lūgts arī sniegt skaidru un nepārprotamu apstiprinošu piekrišanu sava lietotāja informācijas vākšanai, apstrādei un koplietošanai, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, ja likumi to pieprasa. Skatīt sīkdatņu izmantošanas politiku. Vietne pieder  un to pārvalda Impressio.

Šis privātuma paziņojums ir izstrādāts pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecibā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)un sniedz atbilstošu aizsardzību attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Tomēr, ja jums ir komentāri vai jautājumi par šo privātuma paziņojumu vai par to, kā mēs izmantojam jūsu lietotāja informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju. 

Pārzinis un kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Impressio”, vienotās reģistrācijas Nr. 43603035194, juridiskā adrese Rīga, Grostonas iela 12 - 17, Latvija.

Impressio kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos info@impressio.lv, mob.tel.+371 29704721.

Gadījumos, kad Impressio apstrādā Jūsu personas datus, jums ir tiesības uzdot jautājumus, kas saistīti ar Jūs personas datu apstrādi, sūtot pieprasījumu uz norādīto kontaktinfomāciju.

Personas datu apstrādes nolūki 

Apstrādājot personas datus Impressio ievēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

Impressio apstrādā tādus personas datus, kas tieši saņemti no datu subjekta (t.i., persona, kas iesniegusi personas datus) vai netieši (ar korporatīvajiem klientiem). Netieši saņemtie personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja Impressio jāapstrādā personas dati, lai sniegtu pakalpojumu līgumsaistību ietvaros, piemēram, kontaktēšanās ar korporatīvo klientu, un tml.

Impressio personas datu apstrādes nolūki:

 • Pakalpojumu sniegšanai līgumsaistību ietvaros;
 • Informācijas apstrādei, kas tiek iesniegta no datu subjekta, lai parakstītos www.impressio.lv un www.jaunieprojekti.lv e-pasta ziņojumu un jaunumu saņemšanai;
 • Darījumu datu apstrādei saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums”;
 • Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;
 • Personāla atlasei un vadībai;
 • Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Impressio var būt pārzinis dažādās datu apstrādes darbībās. Lai nodrošinātu datu subjektu tiesības uz privātumu, Impressio ievēro konfidencialitātes principus un stingri ierobežo personas datu izpaušanu. Vienīgi Impressio pilnvarotās personas ir tiesīgas mainīt un apstrādāt personas datus.

Personas datu saņēmēja kategorijas

Impressio darbinieki, tās līgumpartneri, apkopotos datus lieto tikai iepriekš minēto mērķu īstenošanas nolūkā. Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm (tas ir, valstis ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas), izņemot līgumsaistību izpildes gadījumā, kad nekustamā īpašuma īpašnieks vai pircējs atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas. Šāda datu nosūtīšana notiek tikai saskaņā ar datu subjekta piekrišanu.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums
 • Līgumsaistību izpildei;
 • Saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
 • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.
Personas datu glabāšanas ilgums

Impressio glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei (t.sk, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums un/vai izdarīts pakalpojuma pieteikums);
 • līdz piekrišanas atcelšanai, bet ne ilgāk kā 1 gadu no piekrišanas saņemšanas brīža;
 • līdz ārējos normatīvajos aktos noteiktajam termiņam datu uzglabāšanas un apstrādes termiņam vai līdz termiņam, kurā datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses un tiesības (piemēram, iesniegt iebildumus un/vai celt prasību tiesā);
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Likumu “Par grāmatvedību”, Darba likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, u.c.);
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad nepastāv neviens no šajā punktā norādītajiem apstākļiem, datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības 

Datu subjekta tiesības attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Impressio un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Impressio interneta vietnē, nodrošinātajās informācijas sistēmās, papīra formātā vai telefoniski. Datu subjektam ir šādas tiesības:

 • sazināties ar mums, gadījumos, kad Jums ir jautājumi par Jūsu datu administrēšanu, rakstot uz info@impressio.lv vai juridisko adresi Rīgā, Grostonas ielā 12 – 17, Latvija.
 • tiesības piekļūt šiem datiem. Ja mēs apstrādājam Jūsu datus, mūsu pienākums ir sniegt bezmaksas informāciju par Jūsu datu apstrādi. Pirms personas datu sniegšanas mūsu pienākums ir pārliecināties par Jūsu identitāti, tādējādi nodrošinot, ka informācija par Jūsu datiem netiek nodota trešajām personām.
 • Ja informācija, ko glabā Impressio ir nepilnīga vai nepareiza, Jums ir tiesības prasīt labot jebkādas neatbilstības Jūsu personas datos.
 • tiesības iebilst pret Impressio veikto personas datu apstrādi, ja vairs nepastāv nekāds pienākums tos glabāt;
 • tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu, ja Impressio tos turpina glabāt, izbeidzoties glabāšanas termiņam, kā arī noteiktās situācijās ierobežot datu apstrādi un/vai iegūt elektroniska formāta kopijas no informācijas, kas ir Impressio rīcībā.

Jūs varat pieprasīt šo tiesību izpildi, sazinoties ar Impressio - rakstot uz info@impressio.lv vai sūtot pieprasījumu uz juridisko adresi Rīgā, Grostonas ielā 12 - 17, Latvija un mēs pildīsim pieprasījumā noteiktos labojumus, ciktāl tas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un profesionālajiem standartiem. 

Izmaiņas politikā

Impressio var pārskatīt šo datu aizsardzības paziņojumu jebkurā laikā, lai ietvertu tajā jaunākos privātuma nosacījumus. Mēs informēsim par visām ietekmējošām izmaiņām šajā datu aizsardzības paziņojumā aprakstīto personas datu apstrādē, izmantojot atbilstošu saziņas kanālu.

Politikas un tās spēkā esamības

Impressio strādā, lai aizsargātu jūsu personīgās informācijas privātumu. Ja jums ir jautājumi vai komentāri par jūsu personas datu administrēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu rakstot uz info@impressio.lv vai sūtot pieprasījumu uz juridisko adresi Rīgā, Grostonas ielā 12 - 17, Latvija.

Šo kontaktinformāciju var izmantot arī, lai paziņotu par jebkādiem jautājumiem, kas jums varētu rasties, attiecībā uz atbilstību mūsu datu aizsardzības paziņojumam.

Atbilde tiks sniegta viena mēneša laikā no e-pasta saņemšanas brīža. Ja jūsu jautājums būs sarežģīts vai saņemsim daudz jautājumu, mēs jūs informēsim, ka jautājuma atrisināšanai ir nepieciešams vairāk nekā viens mēnesis, un mēs to risināsim ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no brīža, kad jautājums tika pirmo reizi iesniegts.

Paralēli Jūs paturat tiesības iesniegt sūdzību regulatoram Latvijā, kurš atbild par personas datu aizsardzību, Datu valsts inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv). 

Drošība

Impressio rūpējas par Jūsu datu drošību, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Impressio saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, piemēram, datu šifrēšanu, ugunsmūri, ielaušanās aizsardzību un citus aizsardzības pasākumus.

Impressio ir nodrošinājis atbilstošas apmācības visiem darbiniekiem, kas apstrādā personas datus.

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Impressio paziņos par to attiecīgajam datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Impressio tīmekļa vietnē vai citādā iespējamā veidā.